SPOŁECZNOŚĆ

[userpro template=register]

REGULAMIN

Warunki Użytkowania Portalu

30.01.2018 – SKOKI

Witamy w CARP PASSION Polskim Portalu Karpiowym. Korzystanie ze Strony oznacza zgodę na następujące warunki i zastrzeżenia.

WARUNKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWNIKA
Strona i jej zawartość, uwzględniając, ale nie ograniczając się do artykułów, elementów graficznych, interaktywnych aplikacji, materiałów audio i wideo, kompilacji materiałów oraz interfejsu użytkownika („Zawartość”) są chronioną prawem autorskim własnością CARP PASSION, licencjodawców oraz producentów. W skład Zawartości wchodzą także wszelkie materiały, które CARP PASSION dostarcza odbiorcom ze Strony za pomocą poczty elektronicznej. Wyświetlać Zawartość oraz w inny sposób wykorzystywać Stronę można wyłącznie dla osobistego, niekomercyjnego użytku. Nikt nie ma prawa do modyfikowania, kopiowania, dystrybucji, przekazywania, wyświetlania, przesyłania, przedrukowywania, sublicencjonowania, tworzenia zbiorczych prac z materiałów, odsyłania i sprzedaży jakiejkolwiek zawartości za wyjątkiem chronionych prawem autorskim materiałów, które zostały udostępnione na podstawie odrębnych, pisemnych zezwoleń.

Przesyłając materiały (artykuły, zdjęcia itp.) do Redakcji w celu ich opublikowania na łamach portalu Użytkownik wyraża zgodę na ich publikację, w momencie opublikowania tych materiałów użytkownik wyraża zgodę na bezterminową publikację, a ich ewentualna korekta włącznie z usunięciem możliwa jest tylko za zgodą redakcji portalu.

CARP PASSION oraz wszystkie pozostałe loga, nazwy produktów, nazwy handlowe są znakami towarowymi i zarejestrowanymi znakami towarowymi CARP PASSION. Wszystkie znaki handlowe używane na Stronie należą do odpowiednich właścicieli. Znaki towarowe CARP PASISON mogą być wykorzystywane jedynie za oficjalną zgodą CP.

UCZESTNICTWO UŻYTKOWNIKA
Użytkownik ma prawo do publikowania informacji w obrębie „Społeczności”, oraz innych interaktywnych obszarach Strony. Jednakże żadna z tych informacji nie może być sprzeczna z zasadami współżycia społecznego, obsceniczna, obraźliwa, oraz być groźbą dla innych; nie może naruszać praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw podmiotowych jakichkolwiek osób trzecich; nie może dostarczać wirusów lub innych zaraźliwych bądź destrukcyjnych rozwiązań; nie może być z natury komercyjna lub sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

Użytkownik powinien osobiście upewnić się, że jakikolwiek dostarczany materiał jest zgodny z ww. warunkami i zabezpiecza CARP PASSION redaktorów portalu przed wszelkimi roszczeniami, które mogą wyniknąć z publikacji materiałów dostarczonych przez użytkownika na Stronę. Jeśli CP zorientuje się, że jakiekolwiek opublikowane materiały, w mniemaniu wydawnictwa, mogą naruszać ww. warunki i zastrzeżenia wydawnictwo zastrzega sobie wyłączne prawo do ich modyfikacji w porozumieniu z autorem, łącznie z usunięciem.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

CARP PASSION NIE ZAPEWNIA GWARANCJI DOTYCZĄCYCH PRAWDZIWOŚCI, DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI JAKICHKOLWIEK USTALEŃ, INFORMACJI LUB METERIAŁÓW UMIESZCZONYCH NA STRONIE.

POSTANOWIENIA OGÓLNE
CARP PASSION zastrzega sobie prawo do zmiany warunków korzystania ze Strony w dowolnym czasie zamieszczajac odpowiednią informację w aktualnościach. Użytkownicy odpowiedzialni są za regularne przeglądanie tych warunków oraz zastrzeżeń, a następujące po wszelkich zmianach wykorzystanie Strony jest równoznaczne z ich akceptacją. CARP PASSION zastrzega sobie wyłączne prawo do wprowadzania zmian w Stronie w dowolnym czasie bez potrzeby informowania użytkowników. CARP PASSION może w jakimkolwiek momencie zabronić komukolwiek dostępu do Strony.

W przypadku wystąpienia konfliktu pomiędzy warunkami transakcji zawieranych za pośrednictwem Strony, a niniejszymi warunkami przyjmuje się za ważniejsze warunki korzystania ze Strony.

Niniejsze warunki użytkowania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory mogące wyniknąć z wykonania zobowiązań zawartych w niniejszych warunkach będą rozstrzygane przez właściwy terytorialnie i rzeczowo Sąd Powszechny w Polsce.

WSZYSTKIE PRAWA UDOSTĘPNIONE W NINIEJSZYCH WARUNKACH SĄ ZASTRZEŻONE
———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Polski Portal Karpiowy CARP PASSION jest własnością firmy ADDER CARP, posiadającej numer indetyfikacji podatkowej: 784-111-96-25. Informujemy, że nazwa ADDER CARP oraz CARP PASSION – POLSKI PORTAL KARPIOWY są nazwami zastrzeżonymi. Wszystkie grafiki, zdjęcia, programy, teksty oraz same strony WWW opatrzone firmową stopką: ADDER CARP. podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim. Używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez ADDER CARP, jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo. Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach WWW niniejszego serwisu są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.
———————————————————————————————————————————————————————————————————-
Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń, artykułów sponsorowanych i innych informacji pochodzących od zleceniodawców. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.